ចង់រកស៊ីអាជីវកម្មហ្គេមអនឡាញ តែមិនដឹងត្រូវថាត្រូវចាប់ផ្តើមពីណាមកណា?

ចង់រកស៊ីអាជីវកម្មហ្គេមអនឡាញ តែមិនដឹងត្រូវថាត្រូវចាប់ផ្តើមពីណាមកណា? សូមអានអត្ថបនេះ

ឳកាសរកស៊ីក្នុងប្រភេទអាជីវកម្មហ្គេមអនឡាញ នៅមានទំហំធំធេងណាស់ក្នុងទីផ្សារបរទេស ពិសេសក្នុងប្រទេសថៃ។ ប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើតអាជីកម្មក្នុងវិស័យនេះ មិនងាយទេ ដោយសារវាមានអាថ៌កំបាំងមួយចំនួនដែលគេច្រើនលក់គ្នាទៅវិញទៅមក និងគេមិនបង្ហើបឲ្យអ្នកណាដឹងទេ។ តែក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹងព្យាយាមបកស្រាយជូនអ្នករាល់គ្នាដែលចង់រកស៊ីក្នុងវិស័យនេះ ឲ្យបានដឹង ដើម្បីអាចឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចប្រឡូកចូល និងជោគជ័យបាន។ នៅទីនេះ យើងតែងតែគាំទ្រសហគ្រិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មហ្គេមអនឡាញទាំងអស់ឲ្យពង្រីកឳកាស និងចាប់បានឳកាសថ្មីៗ។ ខាងក្រោមនេះ ជាចំនុចមួយចំនួនដែលត្រូវដឹងពេលចង់បើកអាជីវកម្មនេះ៖

១. មានចំណេះដឹងក្នុងការរកភ្ញៀវ៖ អាជីវកម្មណាក៏ដូចគ្នាដែរ គឺត្រូវការអតិថិជន និងភ្ញៀវ។ អាជីវកម្មហ្គេមអនឡាណាក៏ត្រូវការភ្ញៀវដូចគ្នាដែរ។ ចំណូលបានមកពីមានភ្ញៀវលេង។ ដើម្បីដឹងពីវិធីរកភ្ញៀវ អាចអានអត្ថបទផ្សេងៗទៀតរបស់យើងដែលបានផុសរូចហើយ។

២. ចេញបើកគណនីហ្គេមពីម៉ាស្ទើ(Games Master)៖ ចង់បើក យើងត្រូវចេះស្វែងរក និងមានទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាស្ទើធំ ដើម្បីសុំបើហ្គេមនានាពីគេ។ ការបើកនេះ ត្រូវមានលុយកក់ជាមួយម៉ាស្ទើមួយចំនួនដែរ។

៣. មានe-Platform.vip៖ សំខាន់ណាស់ ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវលេងបាន និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងវិស័យនេះ ត្រូវមានe-Platformជំនាន់ថ្មី ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវចូលលេងបានងាយស្រួល។

៤. បើកគណនីធនាគារ៖ យើងត្រូវការវេលុយចេញចូលជាមួយភ្ញៀវ ក្នុងការលេង។ ដូច្នេះ យើងត្រូវមានគណនីធនាគារជាដាច់ខាត។ បើយើងបើកសម្រាប់ភ្ញៀវថៃ នោះយើងត្រូវមានគណនីធនាគារថៃដែរ។ ដើម្បីបើកធនាគារបាន យើងអាចសុំបើកខ្លួនឯង ឫជួលជនជាតិថៃឲ្យបើកជំនួស។

៥. មានទីតាំងក្នុងតំបន់សុវត្ថិភាព៖ ឧទាហរណ៍ថា យើងចង់បើកអាជីកម្មនេះសម្រាប់ជនជាតិថៃលេង ដូច្នេះយើងត្រូវជួលទីតាំងណាមួយក្នុងប្រទេសខ្មែរ ដូចជាតំបន់ប៉ោយប៉ែតក្នុងកាស៊ីណូ ដើម្បីគេអាចការពារសុវត្ថិភាពយើង និងបុគ្គលិកយើងបាន។

៦. ចំណេះដឹងផ្នែកសេវាកម្មអតិថិជន និងភាសា៖ បើអាជីវកម្មនេះបើកឡើងសម្រាប់ភ្ញៀវជាជនជាតិថៃ វាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងជាម្ចាស់ត្រូវចេះភាសាថៃ ឫមានបុគ្គលិកដែលអាចនិយាយភាសាថៃបាន។ ការនិយាយនេះ ត្រូវបានរបៀបរបបក្នុងការនិយាយជាមួយភ្ញៀវត្រឹមត្រូវ។

៧. ដើមទុន៖ ដើមទុនជាផ្នែកមួយដូចគ្នានឹងគ្រប់អាជីវកម្មដែរ ដូច្នេះ ម្ចាស់អាជីកម្មហ្គេមអនឡាញត្រូវមានទុនពីរប្រភេទ គឺទីមួយទុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងទុនបម្រុង។

ខាងលើនេះ ជាចំណុចស្នូលៗដែលត្រូវយកមកគិត។ វានៅមានចំណុចតូចៗមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកត្រូវប្រឈម និងដោះស្រាយ។ ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់បានការប្រឹក្សាយោបល់លើចំណុចទាំងអស់ជុំវិញអាជីវកម្មនេះ ក្រុមការងារe-Platformរីករាយនឹងគាំទ្រ និងជ្រុំជ្រែង។ ទាក់ទងក្រុមការងារយើងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Powered by: ITCare.Asia - TrustedSite by: