ហេតុអ្វីត្រូវទុកចិត្តe-Platform ហើយមិនមែនplatformផ្សេងទៀត?

e-Platformមិនដូចplatformផ្សេងៗទៀតដែលគេកំពុងព្យាយាមលក់ក្នុងទីផ្សារទេ។ e-Platformមានចំនុចស្នូលមួយចំនួនដែលplatformទាំងអស់ផ្សេងទៀតមិនមានដូច។

វិធីសាស្រ្តរកភ្ញៀវ៥យ៉ាងឲ្យមកលេងក្នុងហ្គេមអនឡាញ

វិធីសាស្រ្តរកភ្ញៀវមកលេងក្នុងហ្គេមអនឡាញក្នុងតំបន់ប៉ោយប៉ែតជាវិធីសាស្រ្តដ៏លាក់កំបាំងបំផុតរបស់ម្ចាស់ហ្គេមអនឡាញម្នាក់ៗ។ ពេលអ្នកសួរពួកគាត់ពីរឿងនេះ ម្ចាស់ហ្គេមទាំងនោះនឹងបង្វែរប្រធានបទទៅនិយាយរឿងផ្សេងភ្លាម។ ម្ចាស់ហ្គេមទាំងអស់យល់ថា ការចាញ់ឈ្នះ និងការមានភ្ញៀវតិចឫច្រើន វាស្រ័យលើយុទ្ធសាស្រ្តទាំងនោះ។ អ្នកដែលដឹងពីវិធីសាស្រ្តរកភ្ញៀវនេះ មានតែម្ចាស់ហ្គេមអនឡាញទេ។ ខាងក្រោមនេះយើងនឹងលើកយក៥ចំនុច ដែលជាវិធីសាស្រ្តដែលម្ចាស់ហ្គេមអនឡាញប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីទទួលបានភ្ញៀវមកលេងហ្គេមខ្លួន។

តើe-Platformតម្លៃប៉ុន្មាន?

ដូចដឹងស្រាប់ ថាe-Platformមានមុខងារសំខាន់ៗជាច្រើន និងជាគេហទំព័រជំនាន់ថ្មីដែលអាចជួយឲ្យអាជីវកម្មកាស៊ីណូអនឡាញកាន់តែរីកចំរើនទៅមុខក្នុងយុគសម័យនេះ

អ្វីទៅហៅថាកម្មវិធីរកភ្ញៀវថ្មី និងចំណាយតិចតាម Referral Program ក្នុងe-Platform?

មានគេហទំព័រកាស៊ីណូតិចតួចបំផុតក្នុងប្រទេសថៃ និងឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានកម្មវិធីរកភ្ញៀវថ្មីដែលហៅថាReferral Program។ តែក្នុងe-Platformយើងបានបង្កើតមុខងារមួយនេះ ដើម្បីជួយឲ្យម្ចាស់កាស៊ីណូរកភ្ញៀវថ្មីៗច្រើនបន្ថែមទៀត ក្នុងការបង្កើតចំនួនអ្នកលេង និងបង្កើតចំណូលជាលំដាប់។ ភ្ញៀវអាចរកភ្ញៀវតគ្នាឲ្យម្ចាស់កាស៊ីណូតាមកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តនានា។ ក្នុងមុខងារReferral Programនេះ មានមុខងារជំនួយតូចៗជាច្រើនដូចខាងក្រោម៖

ពាក្យគន្លឹះៗដែលគេប្រើក្នុងe-Platform ដែលម្ចាស់កាស៊ីណូ និងITគួរចេះ!

វាជាភាពចាំបាច់ណាស់ដែលច្បាស់កាស៊ីណូអ៊នឡាញ ក៏ដូចជាបុគ្គលិកITក្នុងវិស័យកាស៊ីណូគគួរដឹងនឹងចេះពាក្យគន្លឹះសំខាន់ក្នុងគេហទំព័រកាស៊ីណូជំនាន់ថ្មី ដែលគេហៅថាអ៊ីផ្លេតហ៊្វមនេះ

Features of THAI TrueMoney Wallet

Easy to use and ready to pay anywhere, anytime.

e-Platform user-guide V1.0

How to use e-Platform?

Powered by: ITCare.Asia - TrustedSite by: